?วิสัยทัศน์:
“มุ่งมั่นสู่การเป็นองค์กรธุรกิจด้านการผลิตสื่อโฆษณาที่มีคุณภาพผ่านโซเชียลมีเดียครอบคลุมทุกกลุ่มเป้าหมายและสร้างความพึงพอใจสูงสุดให้แก่ลูกค้า พร้อมสร้างวัฒนธรรมองค์กรที่เข้มแข็ง”

?ปรัชญาองค์กร :
“ความคิดสร้างสรรค์ ก้าวไกลทันโลก พัฒนาและรักษาคุณภาพงานอย่างต่อเนื่อง สู่ความแข็งแกร่งที่ยั่งยืน”

?พันธกิจ
CART
C=courage ความกล้าคิดกล้าทำ ในทางที่ดี
A=achievement ทำงานให้บรรลุเป้าหมาย
R=respect มีความเคารพซึ่งกันและกัน
T=transparency ดำเนินธุรกิจด้วยความโปร่งใส

 

Check Out Our Services

WEB DESIGN
ออกแบบจัดทำนำเสนอสิ่งสร้างสรรค์ให้ Web
เพื่อให้เกิดการประชาสัมพันธ์ผลงานและการให้บริการของบริษัท รวมถึงการสร้างภาพลักษณ์ที่ดีน่าเชื่อถือให้เกิดขึ้นกับกลุ่มเป้าหมาย

MARKETING
สามารถดำเนินกิจกรรมทางด้านการตลาดได้เหมาะสมสามารถตอบสนองความต้องการของ
ลูกค้าให้ได้รับความพึงพอใจสูงสุด พัฒนาให้เป็นผู้ประสบความสำเร็จในการประกอบธุรกิจด้านสื่อออนไลน์

SOCIAL MEDIA
ผู้นำด้านสื่อดิจิตอลที่ทำงานอยู่บนสื่ออินเตอร์เน็ต สร้างสรรค์เนื้อหา คอนเท้นท์
และนำเสนองานผ่านผู้ใช้ในสังคมโลกออนไลน์ ได้อย่างรวดเร็ว มีประสิทธิภาพ

ADVERTISING
นำเสนอผลงาน แจ้งข่าวสารให้บุคคลที่เป็นกลุ่มเป้าหมายทราบเกี่ยวกับงานอย่างตรงกลุ่มเป้าหมาย

NETWORKING
มีแฟนเพจที่ครอบคลุมทุกสไตล์

GRAPHIC DESIGN
มีทักษะในการออกแบบและทำคอนเท้นท์ที่หลากหลาย ผ่านกระบวนการคิดที่ซับซ้อนและอัพเดตให้ตามทันโซเชี่ยล